CHINA

 

Zhōnggu Rnmn Jiěfngjūn Kōngjūn - 中国人民解放军空军

 

 

     

1 D yī zhndujī shī (Fighter Division)

   
 

 

11 Dmin gōngj shī (Ground Attack Division)

           
 

 

21Hngkōng shy b (Air Division)

     
 

 

43 Kōngjūn lǚ (Air Brigade)

     
 

 

70 Kōngjūn lǚ (Air Brigade)

         
 

 

J-10 Vigorous Dragon Aerobatic Team (display in Malaysia)

         
 

 

ITEMS PICTURED ON THIS PAGE ARE NOT FOR TRADE OR SALE

HOME